TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

Danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch covid-19 (Đợt 3)
Ngày đăng 01/09/2021 | 19:20  | Lượt xem: 150

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (gọi tắt Nghị quyết 68/NQ-CP), Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (gọi tắt là Quyết định 3642/QĐ-UBND);

Sáng ngày 27/08/2021, Hội đồng xét duyệt đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của xã đã tổ chức xét duyệt hồ sơ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch covid-19 với 267 hồ sơ.

Sau khi họp xét duyệt, danh sách hỗ trợ 267 người lao động bị mất việc làm do dịch được niêm yết công khai trên đài truyền thanh xã, phòng một cửa xã, các nhà văn hóa thôn. Kết thúc công khai,  UBND xã không nhận được ý kiến khiếu nại, sau đó kiện toàn hồ sơ gửi lên UBND huyện, xem xét và ra quyết định hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid. Theo nghị quyết 68 của Chính phủ, người lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.500.000đ/ người. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt 3 là 400.500.000đ (Bốn trăm triệu năm trăm nghìn đồng).

Danh sách hỗ trợ người lao động đợt 3 tại đây