TIN CHÍNH CỦA XÃ TIN CHÍNH CỦA XÃ

Danh sách công khai niêm yết hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid19( đợt 1,2)
Ngày đăng 21/08/2021 | 18:17  | Lượt xem: 126

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (gọi tắt Nghị quyết 68/NQ-CP),

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (gọi tắt là Quyết định 23/2021/QĐ-TTg);

Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (gọi tắt là Quyết định 3642/QĐ-UBND);

Hội đồng xét duyệt đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của xã đã tổ chức xét duyệt hồ sơ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch covid-19 tập trung vào các lĩnh vực spa, cắt tóc, gội đầu, quán hàng ăn trong đó:

Đợt 1: 16 hồ sơ. UBND xã đã chi trả hỗ trợ tới người lao động tổng kinh phí 24 triệu đồng.

Đợt 2: bao gồm 52 hồ sơ trong đó 44 hồ sơ đủ điều kiện, 8 hồ sơ chưa đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, đang niêm yết công khai trên đài truyền thanh xã, phòng một cửa xã, các nhà văn hóa thôn. Thời gian niêm yết công khai từ ngày 20/8 đến hết ngày 23/8/2021. Sau khi kết thúc công khai, UBND xã gửi hồ sơ lên UBND huyện ra quyết định hỗ trợ.

Danh sách công khai danh sách hỗ trợ người lao động cả hai đợt. Xem chi tiết danh sách tại đây